Производители
 
Количка
0 артикула
 
Валута
 

Гаранционни условия

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 Уважаеми клиенти,

 В случай, че Вашият продукт се нуждае от гаранционен сервиз, моля свържете се с оторизираните ни сервизи. Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкцията за употреба и Oбщите Гаранционните Условия. Вашият продукт е обезпечен от АКТИМ срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната Ви карта. Ако срещнете проблеми при сервизното обслужване, моля да се обърнете към електронния ни адрес: service@actimbg.com.

1. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.

Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и други аксесоари ) и са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт са с гаранционен срок 12 месеца или определен от производителя. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 6 месеца, за лампи на мултимедийните прожектори е 6 месеца, освен ако не е указано друго в Гаранционната карта. Гаранционният срок на батериите на преносимите компютри и мобилните телефони е 6 месеца. Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастилено-струйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копири, оптични носители и др.) нямат гаранция. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

 2. Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в посочените в гаранционната карта сервизи или ако не е указан сервиз в сервиза на фирма АКТИМ.

Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза са за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в оригинална опаковка и комплектация. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката. Сервизът има право да транпортира стоката до други сервизи за своя сметка.

Ако Вашият продукт покаже дефект, моля подгответе следната информация, когато се свържете с нашия сервиз за помощ: номер на модела, сериен номер, дата на закупуване от касовата бележка, описание на дефекта.

 3. ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- Несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливост или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери.

- При повреди причинени от лош транпорт, лошо съхраниние, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).

- Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.

- Ако принтерите са оставени за ремонт без мастилници и в резултат на това са запушени дюзите на главата.

- Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите и на преносимите компютри по-

малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:

- Постоянно светещ пиксел - 2 броя;

- Тъмен пиксел – 2 броя;

- Дефектен субпиксел (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 5 броя;

- Група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела-

не се допуска;

- Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 2 групи.

- Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.

- При нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер ( включително BIOS ), наличие на вируси.

- Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.

- Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства.

 4. Извършване на гаранционния ремонт:

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да:

- Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно – да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.

- Ако няма същия модел се предлага за закупуване на друг модел с доплащане.

- В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената.

- Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.

- По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.

 5. Получаване на отремонтираната стока:

- Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.

- Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната / заменена стока.

- Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

- Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване.

- При несъгласие се попълва констативен протокол.

- Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

 ВНИМАНИЕ

1. Рекламации за некомплектовност и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

2. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

3. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни.

4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

5. Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката ( почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента.